گروه‌های جهادی برای محرومیت زدایی به دولت متصل می‌شوند

گروه‌های جهادی برای محرومیت زدایی به دولت متصل می‌شوند
عضو حقیقی شورای عالی جهاد سازندگی گفت: گروه‌های مختلف جهادی با حفظ ماهیت و ساز و کار مردمی، برای تسریع و کمک هر چه بیشتر در محرومیت زدایی و کار‌های جهادی به دولت متصل می‌شوند.
منبع خبر : iribnews.ir