بالن های آتشزا فلسطینی‌ها بلای جان صهیونیستها

بالن های آتشزا فلسطینی‌ها بلای جان صهیونیستها
منابع صهیونیست به چندین مورد آتش سوزی گسترده ناشی از بالن های آتشزا فلسطینی ها در شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه، اذعان کردند.
منبع خبر : mehrnews.com