قاضی شعبه دوم سراوان از سو قصد جان سالم به در برد

قاضی شعبه دوم سراوان از سو قصد جان سالم به در برد
قاضی شعبه دوم سراوان از سو قصد جان سالم به در برد و هم اکنون شناسایی مهاجمان آغاز شده است.
منبع خبر : yjc.news