رعایت و همراهی مردم جلوگیری از انتشار کرونا را بدنبال دارد

رعایت و همراهی مردم جلوگیری از انتشار کرونا را بدنبال دارد
موهبتی گفت: مردم همراهی و همکاری کامل در رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای جلوگیری از انتشار کرونا داشته باشند زیرا اگر همه امکانات موجود در حد اعلا و استانداردهای جهانی نیز داشته باشیم در صورت عدم رعایت مردم موفقیت حاصل نخواهد شد.
منبع خبر : yjc.news