هشدار به دولت آمریکا پیش از سقوط دولت افغانستان

هشدار به دولت آمریکا پیش از سقوط دولت افغانستان
در اسناد محرمانه دولتی آمریکا درباره سقوط دولت افغانستان هشدار داده شده بود.
منبع خبر : iribnews.ir