بهبود کسری ذخایر آبی سدهای تهران

بهبود کسری ذخایر آبی سدهای تهران
بارش ها و سیلاب های اخیر، وضعیت ذخایر سدهای استان تهران را بهبود بخشیده است.
منبع خبر : iribnews.ir