تسهیل بانک مرکزی برای سرپرستان خانوار متقاضی ارز اربعین

تسهیل بانک مرکزی برای سرپرستان خانوار متقاضی ارز اربعین
بانک مرکزی از تسهیل ویژه بانک مرکزی برای سرپرستان خانوار متقاضی ارز اربعین در ۲۱ بانک‌ عامل خبرداد.
منبع خبر : iribnews.ir