بحران انرژی و تشکیل پلیس دما در فرانسه

بحران انرژی و تشکیل پلیس دما در فرانسه
با اتمام فصل تابستان و رسیدن آرام آرام سرما به اروپا، دولت فرانسه نیز برنامه‌های آشکار و پنهان خود را برای مقابله با بحران انرژی یک به یک آزمایش و به مورد اجرا می‌گذارد.
منبع خبر : iribnews.ir