"تعارض منافع" علت برخی حرف‌ها علیه شورای نگهبان است

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: اینکه برخی حرف‌هایی علیه شورای نگهبان بیان می‌کنند، ناشی از تعارض منافع است.
منبع خبر : iribnews.ir