اجرای برنامه های توسعه‌ای وزارت نیرو با محوریت پژوهش

اجرای برنامه های توسعه‌ای وزارت نیرو با محوریت پژوهش
وزیر نیرو گفت: صنعت آب و برق در مقطعی قرار دارد که برنامه توسعه‌ای و جهشی را در تمامی حوزه‌ها در دستور کار داشته که خود این موضوع می‌تواند پتانسیلی برای اصلاح رویکرد و توجه بیشتر به پژوهش باشد.
منبع خبر : iribnews.ir