حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از نخلداران

حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از نخلداران
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تمام توان برای فروش مناسب محصول خرما در کنار نخلداران خواهد بود.
منبع خبر : iribnews.ir