افزایش سرعت واکسیناسیون

افزایش سرعت واکسیناسیون
در شهریور هم مقدار واردات واکسن کرونا افزایش یافته است و هم با سرعت گرفتن واکسیناسیون و افزایش تعداد مراکز واکسیناسیون و چند شیفته شدن مراکز دیگر به ندرت شاهد ایجاد صف در این مراکز هستیم.
منبع خبر : iribnews.ir