هفتمین گفتگوی رئیس جمهور با مردم آغاز شد

هفتمین گفتگوی رئیس جمهور با مردم آغاز شد
گفتگوی رئیس جمهور به صورت مستقیم با مردم آغاز شد.
منبع خبر : iribnews.ir