دانشگاه‌ها اتاق فکر دولت هستند

دانشگاه‌ها اتاق فکر دولت هستند
رئیس جمهور مسئله‌محوری در دانشگاه ها را مقدمه‌ای برای برون‌رفت کشور از مشکلات دانست و افزود: همواره بر استفاده از ظرفیت دانشگاه ها در پیشبرد امور کشور تأکید داشته‌ایم.
منبع خبر : iribnews.ir