برگزاری کارگاه ضابطین قضایی در لرستان

برگزاری کارگاه ضابطین قضایی در لرستان
به منظور جلب حمایت های قضایی کارگاه ضابطین قضایی در لرستان برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir