بازداشت چندین فرد مخالف دولت در هنک کنگ

بازداشت چندین فرد مخالف دولت در هنک کنگ
منابع آگاه از بازداشت چندین فرد مخالف دولت در هنک کنگ بنابر قانون امنیت ملی این کشور خبر دادند.
منبع خبر : iribnews.ir